Formål

Teksterne på dugabase.dk henvender sig først og fremmest til de klinikere, der er direkte involveret i arbejdet med databasen. Af hensyn til andre interesserede følger her en kort introduktion til projektet.

DugaBase er betegnelsen for Dansk Urogynækologisk database.

Formålet
DugaBase er oprettet for at registrere de kirurgiske behandlinger, der foregår inden for urogynækologi. Det overordnede formål med databasen er at indsamle præcis viden om behandlingsindsats og -resultater. De registrerede data skal skabe et optimalt grundlag for fortsat kvalitetsudvikling.

Behandlingsområdet
Urogynækologi beskæftiger sig med inkontinens og nedsynkning af underlivet hos kvinder. Der er tale om hyppige lidelser, som ofte medfører betydeligt forringet livskvalitet.

Behandlingsindsatsen
Ofte har behandlingerne inden for urogynækologi karakter af operation. De teknikker, der anvendes i den forbindelse, har ændret sig betydeligt de seneste år. Det er blandt andet blevet muligt at forstærke kvindens eget væv med kunstige eller biologiske implantater. Eksempelvis får patienter, der har problemer med inkontinens ved anstrengelser (stress-inkontinens) indopereret kunststofslynger. Det betyder, at store kirurgiske indgreb i fuld bedøvelse i vidt omfang er blevet erstattet af små indgreb under lokal bedøvelse. Erfaringerne med denne type indgreb er gode.

Indsamling af viden
DugaBase er oprettet for at følge den operative aktivitet inden for området inkl. anvendelse af kunststoffer. Målet er naturligvis at monitorere aktivitet og kvalitet for hurtigt at kunne identificere eventuel nedsat kvalitet og derved forebygge problemer, f.eks. som dem, der har gjort sig gældende på andre kliniske felter, for eksempel anvendelsen af Bone-lock ved hofteoperationer.

I daglig klinisk sammenhæng er der sjældent tvivl om, hvorvidt en patient hører til det urogynækologiske område. Det har derimod krævet en betydelig indsats at finde relevante kliniske fællesnævnere til måling af kvaliteten. I registreringen har vi lagt os tæt op ad de kvalitetsmål, der er udarbejdet af International Continence Society (ICS). Samtidig har vi valgt at registrere forhold hos patienterne, som vi ved har betydning for resultatet af behandlingen. I databasen registreres desuden tekniske operationsoplysninger og komplikationer.

Kvalitetsmålinger
Databasen måler kvaliteten i behandlingen ved at sammenholde oplysninger fra spørgeskemaer udfyldt af patienten med de lægelige undersøgelser før og efter operationen. Et væsentligt punkt i vurderingen af kvaliteten tager udgangspunkt i patientens symptomer og gener før og efter operationen. Symptomer og gener er grupperet i forhold til mekaniske gener, vandladnings- og afføringsgener samt gener i forbindelse med daglige gøremål.

Årlige rapporter

Der hvert år blive udarbejdet en officiel rapport over den operative aktivitet og kvaliteten af denne fordelt på de enkelte sygehuse. Disse resultater sammenholdes med landsgennemsnittet og gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger. Hvis der er store variationer, vil de enkelte afdelinger naturligvis have mulighed for at kommentere resultaterne, før de offentliggøres.

Til gavn for patienterne
Den dokumentation af behandlingsresultater og -erfaringer, der sker ved hjælp af DugaBase, vil udgøre et væsentligt værktøj for de enkelte afdelinger og klinikere i deres bestræbelser på at give behandlingstilbud med den bedst mulige effekt og med ingen eller få bivirkninger.